5357cc拉斯维加斯,5357cc拉斯维加斯手机版

Distinguished Talents

Distinguished Talents

 

? Chang Jiang Scholars Program Distinguished Professor

   

   Shilong Wang

 

? Winner of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars 

    

   Shilong Wang

 

? Scholar of Youth Chang Jiang Scholars Program

   

  Huajun Cao

 

? Ten Thousand Talent Program for leading academics in technology innovation

   

  Huajun Cao

 

? China National Experts

   

  Zhengwen Zhang        

  Ming Kim Lim

 

 ? National Renowned Teacher

   

   Yulin He

 

? National candidates for Millions of Talent Engineering in the New Century

   

  Shilong Wang       

  Caichao Zhu

 

? New Century Talent Support Program of the Ministry of Education

   

   Jiaxu Wang

  Shilong Wang

  Yu Yang             

  Ping Yan      

  Fanming Meng        

  Baoping Tang           

  Huajun Cao        

  Xiaomin Dong

 

? "Liang Jiang Scholars" in Chongqing

     

 Jiaxu Wang

 

? "Bayu Scholars" in Chongqing

   

 Chao Yin        

 Qian Tang        

 Ming Kim Lim

 

? Young top-notch talent in Chongqing

   

 Yan He       

 Congbo Li